Home
Home arrow PRÁVNE PORADENSTVO  

Právne poradenstvo 

Konanie o udelenie azylu na Slovensku, rovnako ako aj v iných krajinách Európskej únie, je mnohokrát dlhodobým procesom. Každá žiadosť o azyl je skúmaná individuálne, na základe faktov a okolností konkrétneho prípadu, ako aj v súvislosti s objektívnou situáciou v krajine pôvodu.
Na rozhodovanie, o tom, či spňate kritéria utečenca, je príslušný Migračný úrad, ktorý je súčasťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Migračný úrad je o vašej žiadosti povinný rozhodnúť do troch mesiacov (90 dní) od momentu, kedy ste na policajnej stanici urobili vyhlásenie → azylové konanie na Slovensku začína podaním vyhlásenia o azyl na policajnej stanici.

Po príchode na Slovensko ste na policajnej stanici požiadali o azyl.

Policajti vám odoberú odtlačky prstov a informujú vás o skutočnosti, že ste bol zaradený do databázy Eurodac a že podľa Dublinskej smernice je Slovenská republiky zodpovedná za rozhodovanie o vašej žiadosti o udelenie azylu. To znamená, že v prípade ak počas azylového konania opustíte Slovensko a požiadate o azyl na území iného členského štátu Európskej únie, budete vrátený späť na Slovensko.

Následne po odobratí odtlačkov, Vás polícia musí oboznámiť o Vašich právach a povinnostiach v azylovom konaní!! a vypočuť k dôvodom Vašej žiadosti o azyl a k okolnostiam vycestovania z krajiny pôvodu. Vaše vypočutie musí byť uskutočnené v prítomnosti tlmočníka z jazyka, ktorý ovládate do jazyka slovenského. Policajní príslušníci vaše vyhlásenie zaznamenajú na úradnom tlačive.
V prípade, ak  vám polícia odoberie cestovný doklad (pas) alebo iné identifikačné doklady, ktoré vlastníte, je povinná vystaviť vám potvrdenie o odobratí. Tieto dokumenty budú spolu so záznamom z vyhlásenia odoslané Migračnému úradu.

Po odobraní odtlačkov prstov a spísaní vyhlásenia dostanete prepravenku na cestu do jedného zo záchytného táborov v Rohovciach alebo Opatovskej Novej Vsi. Tento dokument – prepravenka je určený na prepravu autobusom/vlakom do tábora a je platný 24 hodín – to znamená, že máte 24 hodín na to, aby ste sa dostavili do záchytného tábora.
Ak sa nedostavíte do záchytného tábora do 3 dní, Migračný úrad vaše konanie o udelenie azylu zastaví!!

KDE SA NACHÁDZATE?

Záchytný tábor

Záchytný tábor je zariadenie, do ktorého ste boli umiestnený  z dôvodu, že musíte podstúpiť určité lekárske vyšetrenia. Kým nebudú dokončené všetky vyšetrenia, musíte v tomto tábore zotrvať – nie je dovolené z neho vychádzať. Spravidla celá procedúra trvá dva až štyri týždne.

Po ukončení všetkých lekárskych vyšetrení dostanete preukaz žiadateľa o azyl a budete umiestnený do pobytového tábora, prípadne zostanete v záchytnom tábore, v ktorom sa nachádzate, avšak v režime pobytového tábora – napr. budete môcť vychádzať z tábora.

Pobytový tábor
Obrázok – 3 prosím označiť tento priestor
V prípade, ak budete umiestnený do pobytového tábora, máte právo zdržiavať sa v nom počas celého azylového konania.
 
Ak chcete tábor opustiť, potrebujete povolenie od vedenia tábora – priepustku. Ak ste ešte nemali pohovor  s Migračným úradom (pozri nižšie), môžete dostať priepustku len na 24 hodín. Po tom, ako prebehne pohovor s Migračným úradom, môžete požiadať o priepustku až na 7 dní.
V prípade, ak máte záujem žiť počas azylového konania mimo tábora, môžete požiadať o dlhodobú priepustku, ale musíte preukázať, že máte dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie si vlastného bývania a stravy alebo že máte na Slovensku niekoho, kto vám to poskytne.

V prípade, ak opustíte tábor bez priepustky a budete sa mimo tábora zdržiavať viac ako 7 dní, vaše azylové konanie bude zastavené a dôvody pre udelenie azylu nebudú ďalej skúmané.

POHOVOR (INTERVIEW)

Na začiatku azylového konania s vami bude vykonaný pohovor pracovníkom Migračného úradu (rozhodovač). Tento pohovor môže prebehnúť v záchytnom tábore alebo v budove Migračného úradu. O tom, kedy a kde sa bude pohovor konať, budete písomne informovaný.
Obrázok 4– prosím označiť tento priestor
Pohovor s Migračným úradom sa líši od pohovoru, ktorý ste absolvovali na policajnej stanici.  Je dlhší a má väčší význam. Je najdôležitejším úkonom v azylovom konaní, preto je potrebné, aby ste počas pohovoru uviedli všetky skutočnosti súvisiace s dôvodmi vašej žiadosti o azyl.

Na pohovore bude prítomný tlmočník z vášho materinského jazyka, prípadne z jazyka, ktorému rozumiete. Ak budete mať problém tlmočníkovi porozumieť, alebo ak by pre vás bolo vhodnejšie vypovedať v inom jazyku, je nutné to počas pohovoru uviesť a požiadať o iného tlmočníka!! Kečže na základe vašich tvrdení počas pohovoru bude rozhodované o udelení alebo neudelení azylu, je veÄžmi dôležité, aby ste vysvetlili všetky skutočnosti súvisiace s dôvodmi vašej žiadosti o azyl. Je totiž možné, že inú príležitosť k tomu už nebudete mať.

  • Všetky skutočnosti, ktoré uvediete počas pohovoru budú zaznamenávané v zápisnici. Na konci pohovoru vám musí byť táto zápisnica preložená tlmočníkom, takže si môžete skontrolovať, či bolo zaznamenané všetko, čo ste počas pohovoru povedali.
  • Ak vlastníte nejaké dokumenty potvrdzujúce/ poukazujúce na problémy, ktoré ste mali v krajine pôvodu, mali by ste ich predložiť na podporu vašej žiadosti o azyl Migračnému úradu.
  • Ak žiadne takéto dokumenty pri sebe nemáte, ale môžete ich získať neskôr, mali by ste o tom oboznámiť Migračný úrad počas pohovoru.
  • Pred vydaním rozhodnutia o tom, či vám bude alebo vám nebude udelený azyl, máte právo oboznámiť sa s obsahom vášho spisu vedenom na Migračnom úrade. O tomto práve budete poučený na konci pohovoru, pričom sa musíte vyjadriť, či možnosť oboznámenia sa s vaším spisom chcete využiť alebo nie. Rovnako máte právo do spisu navrhovať a dokladať dokumenty súvisiace s vašou žiadosťou o azyl. 

V niektorých prípadoch, ak je potrebné vyjasniť niektoré okolnosti vašej žiadosti o azyl, sa vykoná i doplňujúci pohovor.

MOŽNÉ ROZHODNUTIA MIGRAČNÉHO ÚRADU

- Rozhodnutie o udelení azylu na území Slovenskej republiky
V tomto prípade, môžete ostať na Slovensku prakticky do konca vášho života. Dostanete slovenský občiansky preukaz a cestovný doklad utečenca. Môžete tiež pracovať bez akýchkoÄžvek obmedzení. Zo začiatku vám bude poskytnutá pomoc zo strany Migračného úradu a mimovládnych organizácií, ktoré vám pomôžu začať na Slovensku nový život.

- Rozhodnutie o neudelení azylu, a zároveň o tom, že sa nemôžete vrátiť/ byť vrátený do krajiny pôvodu
V prípade tohto rozhodnutia je možné požiadať policajný útvar o udelenie tolerovaného pobytu alebo podať, ak s týmto rozhodnutím o neudelení azylu nesúhlasíte, písomné odvolanie na súd. V prípade, že požiadate o tolerovaný pobyt, ten vám bude udelený, avšak pri tomto druhu pobytu nie je možné zostať načalej v azylovom tábore ani pracovať. Ak sa rozhodnete napísať odvolanie, musíte ho poslať do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Migračného úradu do vašich rúk. Ak podáte odvolanie včas, azylové konanie stále pokračuje a vy môžete načalej zotrvať v azylovom tábore.

- Rozhodnutie o neudelení azylu, a zároveň o tom, že sa môžete vrátiť/ byť vrátený do krajiny pôvodu
Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať. V prípade, že s týmto rozhodnutím nesúhlasíte, máte právo odvolať sa na súd a to do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Migračného úradu do vašich rúk. Ak podáte odvolanie včas, azylové konanie stále pokračuje a vy môžete načalej zotrvať v azylovom tábore.

- Vaša žiadosť o azyl bola zamietnutá ako zjavne neopodstatnená.
Ak dostanete rozhodnutie o zamietnutí vašej žiadosti o azyl ako zjavne neopodstatnenej a s týmto rozhodnutím nesúhlasíte, je dôležité, aby ste čo najskôr kontaktovali právnika.

- Vaša žiadosť o azyl bola zamietnutá ako neprípustná.
Pravdepodobne ste boli vrátený z členskej krajiny Európskej únie na základe Dublinskej smernice. Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať na súd. Odvolanie však nezabráni tomu, aby ste boli vrátený alebo vyhostený zo Slovenska. Avšak v prípade, že súd rozhodne o odvolaní vo váš prospech, budete vrátený na Slovensko.
 
- Vaše azylové konanie bolo zastavené.